VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodne podmienky

Všeobecné ustanovenia:

A) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (XXX, s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodaní tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

B) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky.

Predmet zmluvy:
Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váha, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatne údaje obsiahnuté na WWW stránkach, katalógoch, prospektoch a v inej tlačenej podobe sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

 • bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
 • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • vybavené slovenskými návodmi k obsluhe.


Cena a spôsob platby:
Ceny uvedené na WWW stránkach sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu. Tovar je štandardne dodávaný na dobierku. Iný spôsob dodania je možný po dohode s predávajúcim. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Dodacia lehota:
V prípade, že je tovar skladom je dodacia lehota 5 pracovné dni odo dňa objednania, v prípade, že tovar nie je skladom, je dodacia lehota 30 pracovných dní.

Dôležité upozornenie:
Objednávka pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefónne číslo a platná emailová adresa nebude zákazníkovi odoslaná. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať, čo najpresnejšie o stave vašej objednávky!

Storno objednávky:
A) Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 4 hodín od uskutočnenia objednávky e-mailom na adresu objednavka@danay.eu v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO a číslo objednávky. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase 4 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 3 pracovných dní späť, a to poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom (podľa priania zákazníka). Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v hore uvedenej lehote 4 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii sa dopredu nezaväzuje !!!.

B) Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje pravo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, či sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

Dopravné podmienky:
Zákazníkom je tovar posielaný národnou poštovou službou (Slovenská pošta). Faktúra je priložená v balení výrobku.

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju pokiaľ nie je inak poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať zápis o škode alebo zásielku odmietnuť. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude brať zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky.

Neprebratie tovaru:
V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadné súdne a exekučné poplatky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem, budú mu vyčíslené, všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradiť, predávajúci bude úhradu vymáhať súdnou cestou.

Ceny:
Všetky ceny uvádzané v internetovom obchode sú konečné. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú uvedené v EUR platné v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty)

Uplatnenie reklamácie:
Na finálne výrobky poskytujeme záruku 36 mesiacov od dátumu predaja. Reklamáciu na správny počet vydaných kusov a na zhodnosť objednaných položiek s faktúrou je potrebné uplatniť do 3 dní od ich prevzatia. Použité komponenty sú z reklamácie vylúčené. Pri dodávke tovaru pripraveného meraním alebo vážením, kde sa líši dodané množstvo súčiastok na sprievodnom doklade od skutočnej dodávky v tolerancii ±2% (podľa druhu tovaru), nemôže byť táto skutočnosť predmetom reklamácie. Sporné prípady budú riešené individuálne. Reklamáciu preberáme na odborné posúdenie. Potom je zákazník písomne informovaný, či je nárok na reklamáciu uznaný alebo nie.

Ostatné:

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene,
 • adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote,
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.


Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.


Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, resp. neprevzatím zásielky
 • poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE, SLÚŽIA VÝLUČNE PRE POTREBU POSKYTNUTIA KONKRÉTNEJ SLUŽBY A NEBUDÚ ĎALEJ POSKYTOVANÉ TRETÍM OSOBÁM ANI INAK KOMERČNE VYUŽÍVANÉ.

Podmienky vrátenia peňazí a tovaru:

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu:
V prípade, že Vám daný tovar nevyhovuje resp. nespĺňa vaše predstavy môžete v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a požiadať o výmenu resp. vrátenie peňazí. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu. Tovar bez udania dôvodu treba vracať nepoužitý v neporušenom a pôvodnom balení, inak Vám nárok na vrátenie nebude uznaný. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar zasielajte v uvedenej lehote na vlastné náklady formou balíka, doporučene ako list alebo osobne , nie na dobierku. Pri vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru a list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

1. Vrátenie tovaru:
V súlade s §53 odst. 10 občianského zákonníka má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v lehote 14 dní od obdržania. Zákazník musí v stanovenej 14 dennej lehote doručiť predajcovi oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

2. Podmienky vrátenia peňazí:
Výrobok musí byť v neporušenom originálnom obale. Vzhľadom k charakteru tovaru je na dohode zákazníka a predajcu spôsob doručenia výrobku späť predajcovi.

Záruka a podmienky reklamácie:

 • Na tovar zakúpený na tomto e-shope je záručná doba 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim
 • Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť.
 • Kupujúci má právo reklamovať len tovar s chybami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.
 • Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení a prevzatí tovaru a vyplnení reklamačného formulára.


Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho:
danay s.r.o.
Alvinczyho 21,
040 01 Košice

 • A to poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe).
 • Kupujúci starostlivo vyplní uvedený reklamačný formulár.
 • Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru a predmet reklamácie.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu podľa platnej legislatívy.


Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

 • ak kupujúci reklamuje chyby, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi súhlasil,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú pri tovare označené ako nevhodné (ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu používania tovaru),
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom neoprávnenej osoby.


Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

NWI5OTN